Example phrase in chinese No.3622

4th tone   4th tone
但是
dànshì
3rd tone
2nd tone
4th tone
tài
4th tone
ài
3rd tone
no tone
de
1st tone   no toneno tone
东西。
dōngxi。
But I don't like that much bitter things.
      Play audio
AudioChinese English
       但是
dànshì
but
      

I
me
      

no
not
un-
won't
      
tài
too much
excessively
      
ài
love
      

bitter
      
de
particle
       东西
dōngxi
thing

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān liù bǎi líng qī
2607
Random Word
状况
zhuàngkuàng
Show Translation