Example phrase in chinese No.3629

1st tone   no tone
狮子
shīzi
2nd tone   2nd tone
回答
huídá
no tone
4th tone
shì
3rd tone
1st tone
xiān
2nd tone
lái
no tone
de
no tone
4th tone
shì
3rd tone
1st tone
chī
4th tone
zhè
1st tone
xiē
2nd tone   no toneno tone
猴子。
hóuzi。
The lion answered: I came first, I will eat these monkeys.
      Play audio
AudioChinese English
       狮子
shīzi
lion
       回答
huídá
answer
reply
      
shì
be
yes
correct
      

I
me
      
xiān
first
in advance
      
lái
come
      
de
particle
      
shì
be
yes
correct
      

I
me
      
chī
eat
      
zhè
this
now
      
xiē
some
       猴子
hóuzi
monkey

Youtube Learn Chinese
Options





What number is this?
yī qiān èr bǎi bā shí jiǔ
1289
Random Word
人生
rénshēng
Show Translation