Example phrase in chinese No.3637

1st tone
1st tone   2nd tone
经常
jīngcháng
4th tone   no tone   3rd tone
受不了
shòubuliǎo
3rd tone
no tone
de
1st tone   4th toneno tone
幽默。
yōumò。
Often she cannot stand my humor.
      Play audio
AudioChinese English
      

she
       经常
jīngcháng
often
regularly
       受不了
shòubuliǎo
cannot stand
      

I
me
      
de
particle
       幽默
yōumò
humor

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān sān bǎi jiǔ shí yī
2391
Random Word
摩托车
mótuōchē
Show Translation