Example phrase in chinese No.3638

3rd tone
1st tone   no tone
知道
zhīdao
2nd tone   2nd tone
德国
déguó
1st tone   4th tone
幽默
yōumò
2nd tone
1st tone   2nd tone
中国
Zhōngguó
1st tone   4th tone
幽默
yōumò
4th tone
2nd tone   4th toneno tone
一样。
yíyàng。
I know that german humor and chinese humor are no the same.
      Play audio
AudioChinese English
      

I
me
       知道
zhīdao
know
be aware of
德国
déguó
Germany
       幽默
yōumò
humor
      

and
       中国
Zhōngguó
China
       幽默
yōumò
humor
      

no
not
un-
won't
       一样
yíyàng
alike
the same

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān sì bǎi yī shí liù
2416
Random Word
看法
kànfǎ
Show Translation