Example phrase in chinese No.3640

4th tone   4th tone
但是
dànshì
3rd tone   no tone
我们
wǒmen
1st tone
dōu
1st tone   no tone
知道
zhīdao
1st tone   2nd tone   4th tone
开玩笑
kāiwánxiào
4th tone
shì
4th tone   4th tone
浪费
làngfèi
2nd tone   1st toneno tone
时间。
shíjiān。
But we all know that making jokes is a waste of time.
      Play audio
AudioChinese English
       但是
dànshì
but
       我们
wǒmen
we
      
dōu
all
       知道
zhīdao
know
be aware of
       开玩笑
kāiwánxiào
joke
make a joke
      
shì
be
yes
correct
       浪费
làngfèi
waste
       时间
shíjiān
time

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
jiǔ bǎi wǔ shí èr
952
Random Word
反正
fǎnzhèng
Show Translation