Example phrase in chinese No.3650

4th tone   2nd tone
后来
hòulái
3rd tone   no tone
我的
wǒde
2nd tone   no tone
朋友
péngyou
no tone
de
3rd tone   1st tone
母亲
mǔqīn
1st tone   3rd tone
开始
kāishǐ
1st tone   no tone
她的
tāde
3rd tone   1st toneno tone
演出。
yǎnchū。
Afterwards my friend's mother started her performance.
      Play audio
AudioChinese English
       后来
hòulái
afterwards
later
我的
wǒde
my
       朋友
péngyou
friend
      
de
particle
       母亲
mǔqīn
mother
       开始
kāishǐ
begin
start
她的
tāde
her
       演出
yǎnchū
perform
show

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sì qiān wǔ bǎi wǔ shí
4550
Random Word
建立
jiànlì
Show Translation