Example phrase in chinese No.3657

1st tone   1st tone   1st tone
新加坡
xīnjiāpō
no tone
de
2nd tone   4th tone   4th tone
十二月
shíèryuè
3rd tone
yǒu
no tone
点儿
4th toneno tone
热。
rè。
Singapore's December is hot.
      Play audio
AudioChinese English
新加坡
xīnjiāpō
Singapore
      
de
particle
十二月
shíèryuè
December
      
yǒu
to have
一点儿
yìdiǎnr
a bit
      

hot
warm

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
yī qiān sān bǎi qī shí bā
1378
Random Word
玩具
wánjù
Show Translation