Example phrase in chinese No.3661

3rd tone
1st tone   1st tone
出生
chūshēng
4th tone
zài
4th tone
èr
2nd tone
shí
4th tone   4th toneno tone
世纪。
shìjì。
I was born in the 20th century.
      Play audio
AudioChinese English
      

I
me
       出生
chūshēng
be born
      
zài
be in (place)
      
èr
two
      
shí
ten
       世纪
shìjì
century

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān jiǔ bǎi sì shí liù
2946
Random Word
东西
dōngxi
Show Translation