Example phrase in chinese No.3662

4th tone   4th tone
现在
xiànzài
4th tone
shì
4th tone
èr
2nd tone
shí
1st tone
4th tone   4th toneno tone
世纪。
shìjì。
Now is the 21st century.
      Play audio
AudioChinese English
       现在
xiànzài
now
      
shì
be
yes
correct
      
èr
two
      
shí
ten
      

one
       世纪
shìjì
century

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sì qiān líng èr shí èr
4022
Random Word
从前
cóngqián
Show Translation