Example phrase in chinese No.3666

3rd tone
1st tone   4th tone
希望
xīwàng
3rd tone
2nd tone
4th tone
huì
1st tone   4th toneno tone
失败。
shībài。
I hope I won't fail.
      Play audio
AudioChinese English
      

I
me
       希望
xīwàng
hope
wish
      

I
me
      

no
not
un-
won't
      
huì
can
be able to
get together
meet
       失败
shībài
fail

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
qī bǎi yī shí wǔ
715
Random Word
kàn
Show Translation