Example phrase in chinese No.3668

3rd tone
3rd tone   3rd tone
永远
yǒngyuǎn
2nd tone
4th tone
huì
4th tone   4th toneno tone
放弃。
fàngqì。
I can never give up.
      Play audio
AudioChinese English
      

I
me
       永远
yǒngyuǎn
forever
      

no
not
un-
won't
      
huì
can
be able to
get together
meet
       放弃
fàngqì
abandon

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sì qiān jiǔ bǎi sì shí bā
4948
Random Word
营业
yíngyè
Show Translation