Example phrase in chinese No.3675

3rd tone
hǎo
2nd tone   2nd tone
男儿
nán'ér
1st tone   1st tone
应该
yīnggāi
4th tone
1st tone   4th toneno tone
医院。
yīyuàn。
Real man instead go to the hospital.
      Play audio
AudioChinese English
      
hǎo
good
fine
nice
男儿
nán'ér
real man
       应该
yīnggāi
should
      

go
       医院
yīyuàn
hospital

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
yī qiān yī bǎi qī shí liù
1176
Random Word
家庭
jiātíng
Show Translation