Example phrase in chinese No.3686

2nd tone   1st tone
昨天
zuótiān
3rd tone
4th tone
zài
1st tone   1st tone
沙发
shāfā
4th tone
shàng
4th tone   4th toneno tone
睡觉。
shuìjiào。
Yesterday I slept on the sofa.
      Play audio
AudioChinese English
       昨天
zuótiān
yesterday
      

I
me
      
zài
be in (place)
       沙发
shāfā
sofa
      
shàng
up
above
on
       睡觉
shuìjiào
sleep

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān jiǔ bǎi sì shí jiǔ
2949
Random Word
发烧
fāshāo
Show Translation