Example phrase in chinese No.3694

3rd tone
1st tone   4th tone
工作
gōngzuò
3rd tone
hěn
3rd tone   4th toneno tone
努力。
nǔlì。
I work very hard.
      Play audio
AudioChinese English
      

I
me
       工作
gōngzuò
work
job
      
hěn
very
very much
quite
       努力
nǔlì
make great efforts

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
yī qiān èr bǎi sān shí èr
1232
Random Word
骄傲
jiāo'ào
Show Translation