Example phrase in chinese No.3725

4th tone   no tone
漂亮
piàoliang
no tone
de
3rd tone   1st tone
女生
nǚshēng
3rd tone   4th tone
讨厌
tǎoyàn
3rd tone   no tone
小气
xiǎoqi
no tone
de
2nd toneno tone
人。
rén。
Pretty girls dislike stingy persons.
      Play audio
AudioChinese English
       漂亮
piàoliang
pretty
handsome
beautiful
      
de
particle
女生
nǚshēng
girl
young lady
       讨厌
tǎoyàn
disgusting
nasty
       小气
xiǎoqi
stingy
      
de
particle
      
rén
human being
person
people

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sān qiān liù bǎi yī shí wǔ
3615
Random Word
shí
Show Translation