Example phrase in chinese No.3734

4th tone
4th tone
2nd tone   no tone
男生
nánshēng
3rd tone
gěi
1st tone
3rd tone   4th tone   4th toneno tone
打电话。
dǎdiànhuà。
That boy is calling her.
      Play audio
AudioChinese English
      

that
      

measure word
男生
nánshēng
boy
male student
      
gěi
give
for
      

she
       打电话
dǎdiànhuà
make a telephone call

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān yī bǎi wǔ shí qī
2157
Random Word
数据
shùjù
Show Translation