Example phrase in chinese No.3735

4th tone   4th tone
但是
dànshì
3rd tone   1st tone
女生
nǚshēng
4th tone
guà
no tone
le
1st tone
no tone
de
4th tone   4th toneno tone
电话。
diànhuà。
But the girl hangs on the phone.
      Play audio
AudioChinese English
       但是
dànshì
but
女生
nǚshēng
girl
young lady
      
guà
hang
      
le
particle (action finished or changed)
      

he
      
de
particle
电话
diànhuà
telephone
phone

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sān qiān èr bǎi jiǔ shí èr
3292
Random Word
chǎo
Show Translation