Example phrase in chinese No.3737

4th tone   4th tone
第二
dìèr
1st tone
tiān
4th tone
zhè
4th tone
3rd tone   1st tone
女生
nǚshēng
1st tone
gēn
1st tone
4th tone   4th toneno tone
道歉。
dàoqiàn。
The next day the girl apologizes to him.
      Play audio
AudioChinese English
第二
dìèr
second

tiān
day
sky
      
zhè
this
now
      

measure word
女生
nǚshēng
girl
young lady
      
gēn
with
follow
      

he
       道歉
dàoqiàn
apologize

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān èr bǎi jiǔ shí
2290
Random Word
yūn
Show Translation