Example phrase in chinese No.375

1st tone   1st tone
应该
yīnggāi
3rd tone   1st tone
每天
měitiān
4th tone   2nd tone
复习
fùxí
3rd tone   2nd tone
以前
yǐqián
2nd tone
xué
no tone
de
1st tone   2nd toneno tone
生词。
shēngcí。
You should review every day the words you have learned before.
      Play audio
AudioChinese English
       应该
yīnggāi
should
每天
měitiān
every day
       复习
fùxí
review
revise
       以前
yǐqián
before
       学习
xuéxí
study
learn
      
de
particle
生词
shēngcí
new word
vocabulary

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
yī qiān wǔ bǎi líng qī
1507
Random Word
jiǎo
Show Translation