Example phrase in chinese No.3757

3rd tone
hǎo
no tone
a
no tone
3rd tone
hǎo
no tone
de
no tone
3rd tone
hǎo
no toneno tone
吧...
ba...
Very good! Good! Ok!
      Play audio
AudioChinese English
      
hǎo
good
fine
nice
      
a
ah!
      
hǎo
good
fine
nice
      
de
particle
      
hǎo
good
fine
nice
      
ba
particle (indicate, suggest)

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān qī bǎi qī shí jiǔ
2779
Random Word
争论
zhēnglùn
Show Translation