Example phrase in chinese No.3757

3rd tone
hǎo
no tone
a
no tone
3rd tone
hǎo
no tone
de
no tone
3rd tone
hǎo
no toneno tone
吧...
ba...
Very good! Good! Ok!
      Play audio
AudioChinese English
      
hǎo
good
fine
nice
      
a
ah!
      
hǎo
good
fine
nice
      
de
particle
      
hǎo
good
fine
nice
      
ba
particle (indicate, suggest)

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sān qiān qī bǎi liù shí bā
3768
Random Word
寒假
hánjià
Show Translation