Example phrase in chinese No.3774

4th tone
zài
4th tone
èr
2nd tone
shí
1st tone
4th tone   4th tone
世纪
shìjì
no tone
de
1st tone   1st tone
今天
jīntiān
4th tone
zhè
4th tone
yàng
no tone
de
4th tone   no tone
事情
shìqing
2nd tone   4th tone
难道
nándào
4th tone
shì
4th tone
duì
no tone
de
no toneno tone
吗?
ma?
That in our 21th centry such things are possible, is that okay?
      Play audio
AudioChinese English
      
zài
be in (place)
      
èr
two
      
shí
ten
      

one
       世纪
shìjì
century
      
de
particle
       今天
jīntiān
today
      
zhè
this
now

yàng
kind
sort
type
      
de
particle
       事情
shìqing
affair
matter
thing
       难道
nándào
is it possible that ...
      
shì
be
yes
correct
      
duì
right
correct
for
      
de
particle
      
ma
particle (indicating a question)

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sān qiān qī bǎi qī shí wǔ
3775
Random Word
思考
sīkǎo
Show Translation