Example phrase in chinese No.3779

1st tone   3rd tone
机场
jīchǎng
no tone
de
3rd tone   2nd tone
警察
jǐngchá
3rd tone
hěn
4th tone   4th tone
重视
zhòngshì
4th tone
zhè
4th tone
jiàn
4th toneno tone
事。
shì。
The airport police attached a hight importance to that matter.
      Play audio
AudioChinese English
       机场
jīchǎng
airport
      
de
particle
       警察
jǐngchá
police
policeman
      
hěn
very
very much
quite
       重视
zhòngshì
attach importance
      
zhè
this
now
      
jiàn
measure word for clothes
measure word for matters

shì
matter
case
thing

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sì qiān jiǔ bǎi liù shí
4960
Random Word
风俗
fēngsú
Show Translation