Example phrase in chinese No.3784

3rd tone
4th tone
wèn
3rd tone
4th tone
ài
3rd tone
3rd tone
yǒu
1st tone
duō
1st toneno tone
深。
shēn。
You ask me, how deep I love you.
AudioChinese English
      

you
      
wèn
ask
inquire
      

I
me
      
ài
love
      

you
      
yǒu
to have
      
duō
many
much
      
shēn
deep

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sān qiān sì bǎi èr shí bā
3428
Random Word
报名
bàomíng
Show Translation