Example phrase in chinese No.3800

3rd tone   no tone
我们
wǒmen
1st tone   1st tone
应该
yīnggāi
1st tone
duō
4th tone
zuò
1st tone   4th tone   4th tone   1st tone
公共汽车
gōnggòngqìchē
3rd tone
shǎo
1st tone
kāi
1st toneno tone
车。
chē。
We should more often use the bus and less drive a car.
      Play audio
AudioChinese English
       我们
wǒmen
we
       应该
yīnggāi
should
      
duō
many
much
      
zuò
sit
       公共汽车
gōnggòngqìchē
bus
      
shǎo
few
little
lack
less
      
kāi
open
turn on
drive (car)

chē
car

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān liù bǎi èr shí yī
2621
Random Word
硬币
yìngbì
Show Translation