Example phrase in chinese No.3803

2nd tone   no tone
人们
rénmen
4th tone
huì
2nd tone   3rd tone
无法
wúfǎ
4th tone   4th tone
继续
jìxù
4th tone
zài
4th tone   2nd tone
地球
dìqiú
4th tone
shàng
1st tone   2nd toneno tone
生活。
shēnghuó。
Humans may not be able to continue to live on earth.
      Play audio
AudioChinese English
人们
rénmen
several persons
humans
      
huì
can
be able to
get together
meet
无法
wúfǎ
not be able
impossible
       继续
jìxù
continue
      
zài
be in (place)
       地球
dìqiú
earth
globe
      
shàng
up
above
on
       生活
shēnghuó
daily life
live

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān yī bǎi yī shí liù
2116
Random Word
Show Translation