Example phrase in chinese No.3822

4th tone   4th tone
上个
shànggè
1st tone   1st tone
星期
xīngqī
3rd tone
4th tone
no tone
le
4th tone   2nd toneno tone
画廊。
huàláng。
Last week I want to an art gallery.
      Play audio
AudioChinese English
上个
shànggè
previous
last
       星期
xīngqī
week
      

I
me
      

go
      
le
particle (action finished or changed)
画廊
huàláng
art gallery

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān sān bǎi wǔ shí liù
2356
Random Word
键盘
jiànpán
Show Translation