Example phrase in chinese No.3824

3rd tone
1st tone   2nd tone
非常
fēicháng
3rd tone
xiǎng
3rd tone
mǎi
no tone
4th tone   4th tone
但是
dànshì
1st tone   no tone
他们
tāmen
2nd tone
4th tone
mài
3rd tone
gěi
3rd toneno tone
我。
wǒ。
I really wanted to buy it, but they didn't sold it to me.
      Play audio
AudioChinese English
      

I
me
       非常
fēicháng
extraordinary
extremely
      
xiǎng
want to
think
      
mǎi
buy
       但是
dànshì
but
他们
tāmen
they (male)
      

no
not
un-
won't
      
mài
sell
      
gěi
give
for
      

I
me

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sān qiān qī bǎi qī shí sì
3774
Random Word
一路平安
yílùpíng'ān
Show Translation