Example phrase in chinese No.3842

4th tone   4th tone
但是
dànshì
1st tone   no tone
他们
tāmen
1st tone   2nd tone
经常
jīngcháng
4th tone
huì
4th tone   4th tone
遇到
yùdào
4th tone
zhè
4th tone
yàng
no tone
de
2nd tone   4th toneno tone
情况。
qíngkuàng。
But often they encounter this kind of circumstances.
      Play audio
AudioChinese English
       但是
dànshì
but
他们
tāmen
they (male)
       经常
jīngcháng
often
regularly
      
huì
can
be able to
get together
meet
       遇到
yùdào
run into
encounter
      
zhè
this
now

yàng
kind
sort
type
      
de
particle
       情况
qíngkuàng
situation
circumstances

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sì qiān èr bǎi yī shí yī
4211
Random Word
协调
xiétiáo
Show Translation