Example phrase in chinese No.3845

4th tone
zhè
4th tone
shì
1st tone   4th tone
因为
yīnwèi
1st tone   no tone
他们
tāmen
4th tone
duì
1st tone   2nd tone
中国
Zhōngguó
no tone
de
4th tone   3rd tone
市场
shìchǎng
4th tone
2nd tone   1st toneno tone
熟悉。
shúxī。
This is because they are not well knowing the chinese market.
      Play audio
AudioChinese English
      
zhè
this
now
      
shì
be
yes
correct
       因为
yīnwèi
because
他们
tāmen
they (male)
      
duì
right
correct
for
       中国
Zhōngguó
China
      
de
particle
       市场
shìchǎng
market
marketplace
      

no
not
un-
won't
       熟悉
shúxī
know something

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
yī qiān jiǔ bǎi qī shí jiǔ
1979
Random Word
改变
gǎibiàn
Show Translation