Example phrase in chinese No.3853

2nd tone   4th tone
实际
shíjì
4th tone
shàng
3rd tone
1st tone   2nd tone
刚才
gāngcái
1st tone
shuō
no tone
de
4th tone
shì
4th tone   3rd toneno tone
日语。
rìyǔ。
In reality, what just spoke was japanese.
      Play audio
AudioChinese English
       实际
shíjì
really
real
      
shàng
up
above
on
      

I
me
       刚才
gāngcái
just now
a moment ago

shuō
speak
      
de
particle
      
shì
be
yes
correct
日语
rìyǔ
japanese language

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sān qiān wǔ bǎi liù shí sì
3564
Random Word
巧克力
qiǎokèlì
Show Translation