Example phrase in chinese No.3854

3rd tone
hěn
3rd tone
jiǔ
3rd tone
hěn
3rd tone
jiǔ
3rd tone   2nd tone
以前
yǐqián
3rd tone
yǒu
2nd tone
4th tone
3rd tone
hěn
3rd tone
lǎo
no tone
de
3rd tone   1st toneno tone
女生。
nǚshēng。
Long long time ago there was a very old girl.
      Play audio
AudioChinese English
      
hěn
very
very much
quite
      
jiǔ
for a long time
      
hěn
very
very much
quite
      
jiǔ
for a long time
       以前
yǐqián
before
      
yǒu
to have
      

one
      

measure word
      
hěn
very
very much
quite
      
lǎo
old
      
de
particle
女生
nǚshēng
girl
young lady

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sān qiān qī bǎi qī shí jiǔ
3779
Random Word
běn
Show Translation