Example phrase in chinese No.3871

3rd tone   4th tone
努力
nǔlì
2nd tone   2nd tone
学习
xuéxí
4th tone
shì
3rd tone   no tone
我们
wǒmen
no tone
de
2nd tone   4th toneno tone
责任。
zérèn。
To study hard is our responsability.
      Play audio
AudioChinese English
       努力
nǔlì
make great efforts
       学习
xuéxí
study
learn
      
shì
be
yes
correct
       我们
wǒmen
we
      
de
particle
       责任
zérèn
responsability

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
yī qiān wǔ bǎi qī shí liù
1576
Random Word
报道
bàodào
Show Translation