Example phrase in chinese No.3883

1st tone
1st tone   2nd tone
生活
shēnghuó
4th tone
zài
3rd tone   no tone
暖和
nuǎnhuo
no tone
de
4th tone   no toneno tone
地方。
dìfang。
It needs a warm place.
      Play audio
AudioChinese English
      

it
       生活
shēnghuó
daily life
live
      
zài
be in (place)
       暖和
nuǎnhuo
warm (weather)
      
de
particle
       地方
dìfang
local
place

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sì qiān èr bǎi jiǔ shí jiǔ
4299
Random Word
nán
Show Translation