Example phrase in chinese No.3889

4th tone   4th tone
但是
dànshì
3rd tone
2nd tone
méi
1st tone
gēn
3rd tone   no tone
我的
wǒde
3rd tone   2nd tone   no tone
女朋友
nǚpéngyou
4th toneno tone
去。
qù。
But I didn't went with my girlfriend.
      Play audio
AudioChinese English
       但是
dànshì
but
      

I
me
      
méi
not / no (past tense)
not have
      
gēn
with
follow
我的
wǒde
my
女朋友
nǚpéngyou
girlfriend
      

go

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān sì bǎi qī shí èr
2472
Random Word
核心
héxīn
Show Translation