Example phrase in chinese No.3913

3rd tone
3rd tone   1st tone
已经
yǐjīng
4th tone
zài
1st tone   2nd tone
中国
Zhōngguó
4th tone
2nd tone
nián
no toneno tone
了。
le。
I am already one year in China.
      Play audio
AudioChinese English
      

I
me
       已经
yǐjīng
already
      
zài
be in (place)
       中国
Zhōngguó
China
      

one
      
nián
year
      
le
particle (action finished or changed)

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sì qiān qī bǎi jiǔ shí bā
4798
Random Word
俱乐部
jùlèbù
Show Translation