Example phrase in chinese No.3917

4th tone   4th tone
现在
xiànzài
4th tone
ràng
3rd tone   no tone
我们
wǒmen
4th tone
wèi
3rd tone   4th tone
友谊
yǒuyì
1st tone   1st toneno tone
干杯。
gānbēi。
Let us now toast to friendship.
      Play audio
AudioChinese English
       现在
xiànzài
now
      
ràng
invite
let
       我们
wǒmen
we
      
wèi
for
because of
       友谊
yǒuyì
friendship
       干杯
gānbēi
a toast (cheers)!

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
yī qiān sān bǎi qī shí wǔ
1375
Random Word
jiāo
Show Translation