Example phrase in chinese No.3939

2nd tone   3rd tone
人口
rénkǒu
4th tone
zuì
3rd tone
shǎo
no tone
de
2nd tone   2nd tone
民族
mínzú
4th tone
shì
3rd tone   3rd tone   3rd tone   2nd toneno tone
塔塔尔族。
Tǎtǎ'ěrzú。
The ethnic group with the smallest population are the tatars.
      Play audio
AudioChinese English
       人口
rénkǒu
population
      
zuì
most
      
shǎo
few
little
lack
less
      
de
particle
       民族
mínzú
ethnic group
nation
nationality
      
shì
be
yes
correct
塔塔尔族
Tǎtǎ'ěrzú
tatar (ethnic group)

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sì qiān wǔ bǎi bā shí yī
4581
Random Word
降低
jiàngdī
Show Translation