Example phrase in chinese No.3992

3rd tone
xiǎng
4th tone
ràng
1st tone
1st tone   1st tone
声音
shēngyīn
3rd tone
xiǎo
4th tone   3rd tone   no toneno tone
一点儿。
yìdiǎnr。
I wanted to invite him to make less noise.
      Play audio
AudioChinese English
      
xiǎng
want to
think
      
ràng
invite
let
      

he
       声音
shēngyīn
voice
noise
sound
      
xiǎo
small
little
young
一点儿
yìdiǎnr
a bit

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sān qiān wǔ bǎi èr shí jiǔ
3529
Random Word
附近
fùjìn
Show Translation