Example phrase in chinese No.4012

4th tone   4th tone
但是
dànshì
3rd tone
hěn
3rd tone   1st tone
可惜
kěxī
1st tone   4th tone
因为
yīnwèi
1st tone   no tone
他的
tāde
2nd tone   no tone
头发
tóufa
1st tone
dōu
4th tone
diào
no toneno tone
了。
le。
But very sad, because his hair fell off.
      Play audio
AudioChinese English
       但是
dànshì
but
      
hěn
very
very much
quite
       可惜
kěxī
it's a pity
       因为
yīnwèi
because
他的
tāde
his
       头发
tóufa
hair (head)
      
dōu
all
      
diào
drop
fall
      
le
particle (action finished or changed)

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sān qiān qī bǎi sān shí sì
3734
Random Word
打喷嚏
dǎpēntì
Show Translation