Example phrase in chinese No.4026

3rd tone   no tone
我们
wǒmen
3rd tone   4th tone
讨论
tǎolùn
1st tone   4th tone
一下
yīxià
1st tone   2nd tone
中国
Zhōngguó
no tone
de
1st tone   4th tone
经济
jīngjì
no toneno tone
吧。
ba。
Let's discuss the chinese economy.
      Play audio
AudioChinese English
       我们
wǒmen
we
       讨论
tǎolùn
discuss
一下
yīxià
once
a little bit
       中国
Zhōngguó
China
      
de
particle
       经济
jīngjì
economy
      
ba
particle (indicate, suggest)

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sān qiān yī bǎi bā shí qī
3187
Random Word
观察
guānchá
Show Translation