Example phrase in chinese No.4034

2nd tone
guó
4th tone
nèi
4th tone
mài
no tone
de
4th tone   2nd tone
价格
jiàgé
3rd tone
hěn
1st toneno tone
低。
dī。
The one sold inside the country (in China) was cheap.
      Play audio
AudioChinese English

guó
land
country
      
nèi
inside
      
mài
sell
      
de
particle
       价格
jiàgé
price
      
hěn
very
very much
quite
      

low

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
yī qiān jiǔ bǎi jiǔ shí jiǔ
1999
Random Word
确定
quèdìng
Show Translation