Example phrase in chinese No.4052

1st tone   1st tone
今天
jīntiān
3rd tone   no tone
我们
wǒmen
3rd tone   4th tone
讨论
tǎolùn
1st tone   4th tone
一下
yīxià
4th tone   2nd tone   2nd tone
外国人
waìguórén
4th tone
duì
1st tone   2nd tone
中国
Zhōngguó
no tone
de
4th tone   4th toneno tone
印象。
yìnxiàng。
Today we discuss once the impression foreigner have of China.
      Play audio
AudioChinese English
       今天
jīntiān
today
       我们
wǒmen
we
       讨论
tǎolùn
discuss
一下
yīxià
once
a little bit
外国人
waìguórén
foreigner
      
duì
right
correct
for
       中国
Zhōngguó
China
      
de
particle
       印象
yìnxiàng
impression

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān qī bǎi sān shí qī
2737
Random Word
hēi
Show Translation