Example phrase in chinese No.4055

4th tone   2nd tone
问题
wèntí
no tone
de
1st tone   4th tone
关键
guānjiàn
4th tone
shì
no tone
3rd tone   no tone
我们
wǒmen
3rd tone   4th tone
讨论
tǎolùn
no tone
de
4th tone
shì
1st tone   2nd tone
中国
Zhōngguó
3rd tone   3rd tone
所有
suǒyǒu
no tone
de
4th tone   no tone
地方
dìfang
2nd tone   no tone
还是
háishi
1st tone
1st tone
xiē
4th tone   no toneno tone
地方。
dìfang。
The key question is, do we discuss all China or some places in China.
      Play audio
AudioChinese English
       问题
wèntí
question
problem
      
de
particle
       关键
guānjiàn
key (for success)
important
      
shì
be
yes
correct
       我们
wǒmen
we
       讨论
tǎolùn
discuss
      
de
particle
      
shì
be
yes
correct
       中国
Zhōngguó
China
       所有
suǒyǒu
all
      
de
particle
       地方
dìfang
local
place
       还是
háishi
or
still
yet
      

one
      
xiē
some
       地方
dìfang
local
place

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
yī qiān èr bǎi bā shí liù
1286
Random Word
踢足球
tīzúqiú
Show Translation