Example phrase in chinese No.4059

3rd tone
měi
3rd tone
liǎng
1st tone
tiān
3rd tone
4th tone
3rd tone
pǎo
2nd tone
4th tone
4th toneno tone
步。
bù。
Every second day I go to run (jogging).
      Play audio
AudioChinese English
      
měi
every
      
liǎng
two (quantity)

tiān
day
sky
      

I
me
      

go
       跑步
pǎobù
run
jogging
      

one
      

occurence
       跑步
pǎobù
run
jogging

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
yī qiān wǔ bǎi wǔ shí liù
1556
Random Word
骨头
gǔtou
Show Translation