Example phrase in chinese No.4062

4th tone
zhè
4th tone
1st tone   1st tone
星期
xīngqī
3rd tone   no tone
我们
wǒmen
3rd tone
xiě
2nd tone
wán
no tone
le
3rd tone   3rd tone
所有
suǒyǒu
no tone
de
4th tone   no toneno tone
句子。
jùzi。
This week we finished writing all the sentences.
      Play audio
AudioChinese English
      
zhè
this
now
      

measure word
       星期
xīngqī
week
       我们
wǒmen
we
      
xiě
write
      
wán
finish
complete
      
le
particle (action finished or changed)
       所有
suǒyǒu
all
      
de
particle
       句子
jùzi
sentence

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sān qiān yī bǎi jiǔ shí sān
3193
Random Word
bān
Show Translation