Example phrase in chinese No.4075

3rd tone
1st tone
gēn
2nd tone   no tone
朋友
péngyou
4th tone
3rd tone   1st tone
北京
Běijīng
3rd tone   1st tone
烤鸭
kǎoyā
4th tone   4th tone
饭店
fàndiàn
1st tone   4th toneno tone
吃饭。
chīfàn。
I am going with a friend to a Bejing roasted duck restaurant to eat.
      Play audio
AudioChinese English
      

I
me
      
gēn
with
follow
       朋友
péngyou
friend
      

go
       北京
Běijīng
Beijing
Peking
       烤鸭
kǎoyā
roasted duck
饭店
fàndiàn
restaurant
吃饭
chīfàn
eat food

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān liù bǎi bā shí wǔ
2685
Random Word
yòu
Show Translation