Example phrase in chinese No.4099

4th tone
zhè
4th tone
shì
2nd tone
4th tone
jiàn
1st tone
zhēn
4th tone   no toneno tone
事儿。
shìr。
This is a real story.
      Play audio
AudioChinese English
      
zhè
this
now
      
shì
be
yes
correct
      

one
      
jiàn
measure word for clothes
measure word for matters
      
zhēn
really
true
real
事儿
shìr
things

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sì qiān sì bǎi liù shí qī
4467
Random Word
Show Translation