Example phrase in chinese No.4141

3rd tone
1st tone   1st tone
今天
jīntiān
no tone
10
3rd tone
diǎn
2nd tone
cái
3rd tone   2nd toneno tone
起床。
qǐchuáng。
Today I only got up at 10 o'clock.
AudioChinese English
      

I
me
       今天
jīntiān
today
      
diǎn
o'clock
drop
point
dot
measure word
      
cái
ability
talent
just
only
a moment ago
       起床
qǐchuáng
get up

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
yī qiān jiǔ bǎi èr shí wǔ
1925
Random Word
经常
jīngcháng
Show Translation