Example phrase in chinese No.4142

1st tone   1st tone
今天
jīntiān
2nd tone
cái
1st tone   1st tone   1st toneno tone
星期一。
xīngqīyī。
AudioChinese English
       今天
jīntiān
today
      
cái
ability
talent
just
only
a moment ago
星期一
xīngqīyī
Monday

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān bā bǎi èr shí qī
2827
Random Word
健身房
jiànshēnfáng
Show Translation