Example phrase in chinese No.4146

3rd tone
3rd tone
hǎo
4th tone
dèng
3rd tone   4th toneno tone
女士!
nǚshì!
      Play audio
AudioChinese English
      

you
      
hǎo
good
fine
nice

dèng
Deng (last name)
       女士
nǚshì
madam
lady

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān èr bǎi liù shí qī
2267
Random Word
国家
guójiā
Show Translation